Договір

Договір про надання інформаційних послуг на порталі «Моя Освіта»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Договір про надання послуг (далі - Договір) є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), та є офіційною пропозицією Приватного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» (далі – Виконавець) на сайті my.osvita.net укласти договір про надання інформаційних послуг фізичним особам (далі – Замовник) за допомогою месенджера (далі – Месенджер) для отримання Замовником інформації про навчально-виховний процес дитини (дітей) Замовника (прохід, успішність, новини школи) в навчальних закладах, де встановлено програмне забезпечення «Автоматизована система інформування клієнтів «Школа» (далі - АСІК «Школа»).
1.2. Приєднання Замовником до цього Договору означає повне і безумовне прийняття Замовником всіх умов цього Договору в цілому без будь-яких винятків та/або обмежень і прирівнюється до укладення між Виконавцем і Замовником двостороннього письмового договору на умовах, які викладені в цьому Договорі, відповідно до статті 642 ЦК України.
1.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Виконавця прийнятою Замовником з моменту заповнення Замовником облікового запису на порталі "Моя Освіта" та надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.
1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього Договору.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 Для цілей цього Договору наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
Сайт - інтернет-сайт my.osvita.net, що використовується Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати для виконання умов даного Договору.
Месенджер – це сервіс, що виконує функції інформування за запитом Замовника.
АСІК «Школа» – програмно-технологічний комплекс інформування клієнтів про навчально виховний процес у Закладі загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО).
Послуги з інформування за допомогою Месенджера – будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначені на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов даного Договору.
Прийняття пропозиції (акцепт оферти) – повне і беззаперечне прийняття пропозиції Виконавця шляхом внесення 100 % попередньої оплати за інформаційні послуги, відповідно до умов цього Договору.
Виконавець – Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» (далі – ПрАТ «НДІ ПІТ»), як надавач інформаційних послуг Замовнику на умовах цього Договору.
Замовник – особа, яка здійснила прийняття пропозиції відповідно до умов цього Договору.
Оператор – Товариство з обмеженою відповідальністю «Український Платіжний Сервіс», як надавач інформаційно-посередницьких послуг з перерахування грошових коштів Замовника на банківський рахунок Виконавця за надання Виконавцем послуг Замовнику, відповідно до умов цього Договору.
Договір про надання послуг – договір між Замовником та Виконавцем про надання інформаційних послуг у Месенджері, який укладається шляхом прийняття пропозиції Виконавця Замовником, відповідно до умов цього Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цього Договору є надання Замовнику інформаційних послуг за допомогою Месенджера силами Виконавця, відповідно до умов цього Договору за винагороду, що сплачується Замовником Виконавцю у вигляді внесення 100% передплати за надання таких послуг.
Послуги надаються шляхом інформування Замовника про навчально-виховний процес третьої особи (учня, дитини Замовника, тощо) за допомогою Месенджера у навчальних закладах, що використовують АСІК «Школа».
Інформування Замовника здійснюється шляхом використання Замовником комп'ютерного пристрою (смартфон, планшет, ноутбук, персональний комп’ютер, тощо), що підключений до мережі «Інтернет» і має доступ до Месенджера.
3.2. Період надання інформаційних послуг вказує Замовник шляхом заповнення форми, в якій зазначений список місяців надання інформаційних послуг.
3.3. Вартість кожного виду інформаційних послуг за допомогою Месенджера встановлюється на Сайті Виконавця. Даний Договір вважається укладеним з дня надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.4. Платежі за цим договором здійснюються одним із способів запропонованих Замовнику при натисканні кнопки «Поповнити рахунок» на Сайті.
3.5. Заповнення Замовником відповідних полів на Сайті і внесення оплати одним із способів, зазначених на Сайті є підтвердженням Замовника на отримання інформаційних послуг в АСІК «Школа» за допомогою Месенджера. Інформування Замовника про підключення та про оплату послуг, відбувається шляхом направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним при реєстрації, відповідного повідомлення.
3.6. У разі виникнення питань або за додатковою інформацією Замовник може звернутися в службу підтримки Виконавця за адресою: inform@osvita.net.
3.7. Укладення даного Договору відбувається без підписання будь-яких додаткових Договорів.

4. ОПЛАТА ЗАМОВНИКОМ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Оплата Замовником послуг Виконавця, які надаються відповідно до цього Договору, здійснюється відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 705 від 05.11.2014 року.
4.2. Перерахування вартості послуг (послуги) на розрахунковий рахунок виконавця (оплата Замовником послуг Виконавця) здійснюється шляхом перерахування вартості послуг (послуги) на розрахунковий рахунок виконавця за допомогою використання Виконавцем інформаційно-посередницьких послуг Оператора.

5. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

5.1. Надання Замовнику інформаційних послуг з використанням АСІК «Школа» за допомогою Месенджера можливо за умови створення Замовником на Сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис повинен містити: прізвище, ім'я, по-батькові Замовника, адресу його електронної пошти, Код запрошення дитини з АСІК «Школа», Ім'я користувача в Месенджері.
5.2. Замовник несе відповідальність за конфіденційність пароля. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою: inform@osvita.net.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов'язується: надати інформаційні послуги, згідно цього Договору, якісно і у строки, встановлені у Договорі.
6.2. Замовник зобов'язується оплатити надання інформаційних послуг, які були обрані ним на Сайті в розділі «Послуги інформування».
Розірвати даний Договір в односторонньому порядку Замовник може після отримання інформаційних послуг за оплачений, поточний період, шляхом видалення позначки (галочки) у відповідному полі особистого кабінету на Сайті.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням інформаційних послуг АСІК «Школа» за допомогою Месенджера, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до суду.
7.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

8.1. Зобов'язання сторін за цим Договором вважаються такими, що втратили силу в разі виникнення незалежних від сторін обставин непереборної сили (далі - «форс-мажорні обставини»), а саме: зовнішнього впливу на електронні прилади, зовнішнє несанкціоноване втручання в електронну або цифрову мережу, загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, націоналізації, експропріації або конфіскації майна Сторони, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, акти тероризму, диверсії, заворушення, вторгнення, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, примусове вилучення, захоплення підприємства, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух , тривалі перерви в роботі транспорту і / або заборони проводити масові заходи (понад 100 осіб або менше) і / або карантинні заходи (або подібні заходи) не менше ніж за місяць до запланованого заходу, регламентовані умовами відповідних рішень і актами державних органів влади та / або місцевого самоврядування, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, пандемія, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув, інші стихійні лиха і т. д. та інші обставини, виникнення яких і їх вплив на діяльність Сторони перебували поза контролем Сторони, що потрапила під вплив зазначених обставин.
8.2. Форс-мажорними обставинами за цим Договором є обставини, які настали після вступу в силу цього Договору. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує терміни виконання зобов'язань за цим Договором на термін дії таких обставин і їх наслідків.
8.3. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання згідно з цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом десяти календарних днів з моменту настання таких обставин. Після завершення дії форс-мажорних обставин Сторона, що потрапила під дію таких обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом десяти календарних днів з моменту припинення таких обставин. Повідомлення про настання і припинення дії форс-мажорних обставин повинно бути належним чином підтверджено документально упродовж розумного строку. Належним підтвердженням є документ, виданий уповноваженим органом державної влади або ТПП України (ТПП відповідного регіону) або іншою уповноваженою особою.
У разі недотримання умови про повідомлення другої Сторони про настання форс-мажорних обставин і належне підтвердження їх настання, Сторона, що порушила дану умову, не може посилатися на ці обставини і їх наслідки як на підставу звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором. Обставини, які є загальновідомими не вимагають підтвердження.
8.4. У разі припинення дій непереборної сили (форс-мажорних обставин), Сторона, яка посилалася на них, зобов'язана негайно направити повідомлення другій Стороні. У такому повідомленні має бути вказаний термін, протягом якого передбачається виконання зобов'язань за цим Договором. Після припинення дій непереборної сили зобов'язання в рамках цього Договору, термін виконання яких настав, підлягають негайному виконанню.
8.5. Виникнення і продовження дій непереборної сили (форс-мажорних обставин) не є підставою для відмови Замовника від оплати послуг Виконавця, які фактично були спрямовані на виконання Договору (надані в рамках цього Договору до дати початку настання дій непереборної сили).
8.6. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання умов цього Договору у разі порушення роботи Месенджера не з вини Виконавця.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Замовник підтверджує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі в повному обсязі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, виключень і застережень.
9.2. У разі настання випадків, які не врегульовані цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України.
9.3. Сторони дають одна другій згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв'язку з укладенням та виконанням цього Договору, в межах, необхідних для виконання умов цього Договору, відповідно до вимог чинного законодавства України.
Підтримка